امروز در تاریخ 7 مهرماه 1401 بعد از گذشت حدود دو هفته از ایجاد محدودیت توسط دولت ایران، برخی کاربران گزارش دادند که جستجو در سایت گوگل بدون برنامه های جانبی برای آنها میسر است.

چنانچه این خبر حقیقت داشته باشد احتمال رفع تدریجی فیلتر از بیشتر برنامه ها وجود دارد.